Korduma kippuvad küsimused

Küsimuste korral leiad kindlasti õiged vastused siit!

Raie

 1. Kuidas teha oma metsale raieplaan?

  Raieplaani aluseks on metsamajandamiskava andmed ja kliendi enda soov. Samal ajal tuleb arvestada metsaseaduse piiranguid (näiteks raieala pindala piirang). AS-i Timber metsaspetsialistid aitavad vajadusel raieplaani koostada.

 2. Mis saab siis, kui ma ei taha oma metsas lageraiet teha?

  Lageraie on metsaseadusega antud võimalus oma küpse metsa majandamiseks, aga kohustust lageraiet teha omanikul ei ole. AS-i Timber metsaspetsialistid pakuvad sel juhul välja alternatiivse raiemeetodi (näiteks turberaie).

 3. Mis on metsateatis ja miks mul seda vaja on?

  Metsateatis on metsaseadusega määratud dokument, mille metsaomanik peab Keskkonnaametile raieloa saamiseks esitama. Metsateatis on kohustuslik kõikide raiete (v.a valgustusraie) tegemiseks. Metsateatis tuleb vormistada iga metsaeraldise kohta. Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas. Metsateatise menetlemiseks on Keskkonnaametil aega 15 tööpäeva. Kui on vajalik metsakaitseekspertiis (kahjustusteatise korral), siis 30 tööpäeva. Metsateatis kehtib lubava otsuse saamisest 12 kuud.

 4. Kuidas ma oma metsale metsateatise saan?

  Metsateatise esitamise juhend on AS-i Timber kodulehel: https://timber.ee/metsateatis

  Kui metsaomanikul puudub võimalus esitada digitaalne metsateatis metsaregistris, saab kasutada Keskkonnaameti kodulehe metsateatise vormi ja see kas digiallkirjastatult e-postiga või väljaprinditult paberpostiga Keskkonnaametile saata. Kui vajate metsateatise esitamisel abi, siis aitab AS-i Timber metsaspetsialist: https://timber.ee/meist/metsaspetsialistid

 5. Kas AS-i Timber metsaspetsialisti abi metsateatise esitamisel või raieplaani koostamisel on tasuline?

  Ei ole.

 6. Kes märgib sisse raieala piirid?

  Üldjuhul on raieala sissemärkimine raieõiguse ostja kohustus – neil on selleks vajalikud oskused ja töövahendid.

 7. Kes märgib ära seemne- ja säilikpuud?

  Kui metsaomanikul on soov kindlaid puid alles jätta, peaks ta säilikpuud ise märkelindi või -värviga ära tähistama. Muul juhul jätab raieõiguse ostja seemne- ja säilikpuud kasvama vastavalt metsaseaduse nõuetele.

 8. Mis on langi üleandmise-vastuvõtu akt ja kas seda on metsaomanikule ilmtingimata vaja?

  Üleandmise-vastuvõtu akti peamine mõte seisneb raielangi võimalike puuduste fikseerimises ja vajadusel ka kokkuleppes nende puuduste likvideerimiseks. Peamiselt puudutab see seaduses ettenähtust sügavamaid raietööde, kokkuveo või väljaveo rattaroopaid. Akt ei ole ilmtingimata vajalik, kuna ostjad on eelnevalt enampakkumise eritingimustega kursis ning pakkumist tehes nad neid (arvestades võimalike järeltöödega) ka aktsepteerisid.

 9. Kas AS Timber teostab raietöödele ka järelevalvet?

  AS-i Timber raieõiguste oksjonitel saavad pakkumisi teha ainult kontrollitud taustaga ja kvaliteetset teenust pakkuvad metsafirmad. Kui raietöö tulemus ei vasta siiski metsaomaniku ootusele, lahendatakse vaidlus AS-i Timber ja Keskkonnaameti abiga.* 

  *Lankide ülevaatamiseks ei ole fiktiivsest kontrollist kasu. Kui ülevaatamist enne või pärast raietöid teeb tehingu osapool, on oht, et tulemus on fiktiivne või kallutatud ning müüja ei saa olukorrast tegelikku pilti. Kui on probleem, lahendab seda nagunii Keskkonnaamet.