Kasulik teada

09.03.2020
Jaga

Kasutustingimused

AS Timber veebikeskkond on loodud raieõiguse müüjate ja ostjate kokkuviimiseks ning tehingute teostamiseks heas usus ja õiglaste hindadega. AS Timber astub üles toimuvate tehingute garandina, olles raieõiguse müüjate jaoks ostjaks, kes enampakkumiste korraldamise teel saavutab nii müüja kui ostja jaoks optimaalse raieõiguse hinna.

 1. Kasutatavad mõisted

  1. Keskkond – https://timber.ee/ ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavad andmed ja dokumendid.

  2. Haldaja – AS Timber või tema volitatud isik, kes teostab Keskkonna infotehnilist ning administratiivset haldamist.

  3. KASUTAJA – Keskkonda kasutav isik.

  4. Enampakkuja – Kasutaja, kes kasutab Keskkonda elektroonilisel enampakkumisel raieõiguse omandamise eesmärgil.

  5. Eriotstarbeline programm – Programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

 2. Üldsätted.

  1. Keskkonda kasutades nõustub Kasutaja kõikide käesolevate kasutustingimustega.

  2. Keskkonna töökeeleks on eesti keel. Kõik lepingud sõlmitakse eesti keeles.

  3. Kasutaja identifitseerib ennast Keskkonna kasutamiseks kas ID-kaardi, mobiil-ID või kasutajatunnuse (meiliaadress) ja parooli abil.

  4. Keskkonna kasutamine eriotstarbeliste programmidega ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata on keelatud.

  5. Keskkonnas toimub suhtlus Haldaja ning Kasutaja vahel vaid elektroonilisel teel kas Keskkonna siseste teadete teel või Keskkonnast Kasutajale väljastatavate e-postiteadete kaudu.

  6. Haldaja ei kasuta tehnilisi vahendeid Kasutaja poolsete sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, välja arvatud ID-kaardi ja mobiil-ID moodulite poolt edastatava informatsiooni tuvastamine. Kasutaja vastutab täielikult kogu tema poolt Keskkonda sisestatava informatsiooni tõelevastavuse eest.

  7. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

  8. Üksikasjalik kasutusjuhend Keskkonna kasutamiseks asub siin.

 3. Autoriõigused

  1. Keskkonnas avaldatud materjalide, välja arvatud Kasutaja poolt sisestatud materjalid, autoriõigused kuuluvad Haldajale.

 4. Isikuandmed

  1. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Keskkonna ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Kasutaja nõusoleku, et:

   1. tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Haldaja infosüsteemis;

   2. tema isikukoodi või registrikoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse funktsionaalsuse ja turvalisuse tagamiseks.

 5. Keskkonna kasutamine

  1. Keskkonda on võimalik kasutada raieõiguse müügil või raieõiguse ostmisel.

  2. Peale Kasutajaks registreerimist võtab Haldaja esindaja Kasutajaga ühendust ja selgitab talle vastavaid protseduurireegleid ja õigusi ning kohustusi, mis kaasnevad Keskkonnas pakkumiste tegemisega.

  3. Keskkonnas pakkumiste tegemiseks peab Kasutaja kinnitama, et ta nõustub Keskkonnas lepingute sõlmimise korraga ja kasutatavate tüüptingimustega lepingute osana.

 6. Kasutaja õigused ja kohustused

  1. Kasutajal on õigus kasutada Keskkonda kooskõlas Keskkonna kasutustingimustega.

  2. Kasutaja on kohustatud kasutama Keskkonda heas usus, järgides kehtivaid õigusakte ning head tava.

  3. Kasutajal on keelatud Keskkonda sisestada või üles laadida materjale, sealhulgas postitada küsimusi, mis on sündsusetud, solvavad, viha õhutavad, ähvardavad või muul viisil sobimatud.

 7. Haldaja õigused ja kohustused

  1. Haldajal on õigus vastavalt Keskkonna arengule ning seadusandluse muudatustele ühepoolselt muuta kasutustingimusi, samuti kasutatavaid andmeid ja dokumente. Kasutustingimuste, andmete ja/või dokumentide muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid Keskkonna vahendusel.

  2. Kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi, on Haldajal õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Keskkonnale, peatada Haldaja poolt määratud ajavahemikuks Kasutaja juurdepääs Keskkonnale või keelata Kasutaja edasine juurdepääs Keskkonnale.

  3. Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt Keskkonda sisestatud andmete ja üleslaaditud dokumentide sisu eest. Haldajal on õigus ilma ette hoiatamata eemaldada andmed ja dokumendid, mis ei ole vastavuses käesolevate kasutustingimustega.

  4. Haldaja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad E-Keskkonnas Haldaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Haldaja telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

  5. Haldaja ei vastuta võimalike Keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

  6. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel.

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised29.11.2023

Toetused erametsaomanikele suurenevad

Erametsades kliimamuutustega kohanemiseks mõeldud toetused said regionaalministri kauaoodatud allkirja, rohelise tule sai harjumuspärase nimetusega metsameede aastateks 2023-2027. Kirsina tordil suurenevad nii mõnegi tegevuse eest antavad toetused.
Loe edasi...
Uudised20.11.2023

Oksjonil on 5,3 miljoni euro eest 930 hektarit kinnistuid

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 67 metsa- ja 4 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 930 hektarit maad, 5 321 530 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. detsembril 2023 kell 14.00.
Loe edasi...
Uudised19.10.2023

Oksjonil on 5,8 miljoni euro eest 703 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 69 metsa- ja 12 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 703 hektarit maad, 5 823 300 euro väärtuses.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2699 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1560
Kinnistu oksjonit1139
Kliendid on meie abiga saanud106 142 614 €
Raieõiguste oksjonitelt43 012 628 €
Kinnistute oksjonitelt63 129 986 €