Kasulik teada

09.03.2020
Jaga

Kasutustingimused

AS Timber veebikeskkond on loodud raieõiguse müüjate ja ostjate kokkuviimiseks ning tehingute teostamiseks heas usus ja õiglaste hindadega. AS Timber astub üles toimuvate tehingute garandina, olles raieõiguse müüjate jaoks ostjaks, kes enampakkumiste korraldamise teel saavutab nii müüja kui ostja jaoks optimaalse raieõiguse hinna.

 1. Kasutatavad mõisted

  1. Keskkond – https://timber.ee/ ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavad andmed ja dokumendid.

  2. Haldaja – AS Timber või tema volitatud isik, kes teostab Keskkonna infotehnilist ning administratiivset haldamist.

  3. KASUTAJA – Keskkonda kasutav isik.

  4. Enampakkuja – Kasutaja, kes kasutab Keskkonda elektroonilisel enampakkumisel raieõiguse omandamise eesmärgil.

  5. Eriotstarbeline programm – Programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

 2. Üldsätted.

  1. Keskkonda kasutades nõustub Kasutaja kõikide käesolevate kasutustingimustega.

  2. Keskkonna töökeeleks on eesti keel. Kõik lepingud sõlmitakse eesti keeles.

  3. Kasutaja identifitseerib ennast Keskkonna kasutamiseks kas ID-kaardi, mobiil-ID või kasutajatunnuse (meiliaadress) ja parooli abil.

  4. Keskkonna kasutamine eriotstarbeliste programmidega ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata on keelatud.

  5. Keskkonnas toimub suhtlus Haldaja ning Kasutaja vahel vaid elektroonilisel teel kas Keskkonna siseste teadete teel või Keskkonnast Kasutajale väljastatavate e-postiteadete kaudu.

  6. Haldaja ei kasuta tehnilisi vahendeid Kasutaja poolsete sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, välja arvatud ID-kaardi ja mobiil-ID moodulite poolt edastatava informatsiooni tuvastamine. Kasutaja vastutab täielikult kogu tema poolt Keskkonda sisestatava informatsiooni tõelevastavuse eest.

  7. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

  8. Üksikasjalik kasutusjuhend Keskkonna kasutamiseks asub siin.

 3. Autoriõigused

  1. Keskkonnas avaldatud materjalide, välja arvatud Kasutaja poolt sisestatud materjalid, autoriõigused kuuluvad Haldajale.

 4. Isikuandmed

  1. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Keskkonna ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Kasutaja nõusoleku, et:

   1. tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Haldaja infosüsteemis;

   2. tema isikukoodi või registrikoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse funktsionaalsuse ja turvalisuse tagamiseks.

 5. Keskkonna kasutamine

  1. Keskkonda on võimalik kasutada raieõiguse müügil või raieõiguse ostmisel.

  2. Peale Kasutajaks registreerimist võtab Haldaja esindaja Kasutajaga ühendust ja selgitab talle vastavaid protseduurireegleid ja õigusi ning kohustusi, mis kaasnevad Keskkonnas pakkumiste tegemisega.

  3. Keskkonnas pakkumiste tegemiseks peab Kasutaja kinnitama, et ta nõustub Keskkonnas lepingute sõlmimise korraga ja kasutatavate tüüptingimustega lepingute osana.

 6. Kasutaja õigused ja kohustused

  1. Kasutajal on õigus kasutada Keskkonda kooskõlas Keskkonna kasutustingimustega.

  2. Kasutaja on kohustatud kasutama Keskkonda heas usus, järgides kehtivaid õigusakte ning head tava.

  3. Kasutajal on keelatud Keskkonda sisestada või üles laadida materjale, sealhulgas postitada küsimusi, mis on sündsusetud, solvavad, viha õhutavad, ähvardavad või muul viisil sobimatud.

 7. Haldaja õigused ja kohustused

  1. Haldajal on õigus vastavalt Keskkonna arengule ning seadusandluse muudatustele ühepoolselt muuta kasutustingimusi, samuti kasutatavaid andmeid ja dokumente. Kasutustingimuste, andmete ja/või dokumentide muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid Keskkonna vahendusel.

  2. Kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi, on Haldajal õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Keskkonnale, peatada Haldaja poolt määratud ajavahemikuks Kasutaja juurdepääs Keskkonnale või keelata Kasutaja edasine juurdepääs Keskkonnale.

  3. Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt Keskkonda sisestatud andmete ja üleslaaditud dokumentide sisu eest. Haldajal on õigus ilma ette hoiatamata eemaldada andmed ja dokumendid, mis ei ole vastavuses käesolevate kasutustingimustega.

  4. Haldaja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad E-Keskkonnas Haldaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Haldaja telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

  5. Haldaja ei vastuta võimalike Keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

  6. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel.

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Klientide lood22.11.2022

Mets päästis Pärnumaa mehe võlarattasse sattumast

Pärnumaa mees Jaan on Timber.ee-s toimunud metsaoksjoniga ülirahul. “Olin kuulnud küll, et metsa oksjoni kaudu müües on võimalik suuremat summat saada, kui loota võib, aga kui ise ei proovi ega ju teada ei saa,“
Loe edasi...
Uudised18.11.2022

Novembris on oksjonil 2,9 miljoni euro eest metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on novembris oksjonil 36 metsa- ja põllukinnistut ja üks mitmetest kinnistutest koosnev kinnistutepakett. Kokku on oksjonil 354 hektarit maad, 2 874 800 euro väärtuses.
Loe edasi...
Uudised08.11.2022

Metsaomanikud saavad taotleda metsa uuendamise toetust

Erametsaomanikel on võimalus metsa uuendamisele tehtud kulud osaliselt tagasi saada, esitades toetuse taotluse Timber.ee Metsaühistule hiljemalt 28. novembriks. Toetusi jagab SA Erametsakeskus ja toetust saab taotleda ainult metsaühistu kaudu.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2335 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1372
Kinnistu oksjonit963
Kliendid on meie abiga saanud89 600 577 €
Raieõiguste oksjonitelt36 553 126 €
Kinnistute oksjonitelt53 047 451 €