Metsa majandamine

13.10.2020
Jaga

Võidujanu ja hasart kergitavad metsa hinda

Millised oksjonid toimuvad Timber.ee metsaoksjonikeskkonnas ja miks?

Loe sama lugu ka Postimehest või Maalehest

Timber.ee oksjonikeskkonnas toimuvad kolme tüüpi oksjonid – raieõiguste oksjonid, kinnistuste oksjonid ja kinnistute pakettide oksjonid. Samuti müüakse ja ostetakse oksjonitelt ka põllumaad. Oma kuueaastase tegutsemisperioodi jooksul oleme läbi viinud rohkem kui 1200 metsaoksjonit ja kokku puutunud kõiksuguste metsaomanike probleemidega ning ka metsafirmade pakutavate lahendustega. Oskame seetõttu neid kombineerida selliselt, et tehingust saaks maksimaalse kasu mõlemad osapooled.

Raieõiguste oksjonid

Raieõiguse oksjon

Raieõiguste oksjonitel on metsaomanikel võimalik müüa oma maa pealt eri tüüpi raieid nii, et maa jääb omanikule alles tuleviku tarbeks. Raieiõigusi saavad osta ASi Timber põhjaliku taustakontrolli läbinud ettevõtted, kelle käekiri metsas, maksekäitumine ja ajalugu on puhas. Hetkel on selliseid ettevõtteid Eestis ~200 ja kõik nad jälgivad Timber.ee oksjonikeskkonda igapäevaselt. Kuigi Eestis registreeritud metsafirmasid võib olla rohkem, ei ole kõik kindlasti sellised, kelle töö eest metsas me vastutada julgeks. Meie tiheda sõela on läbinud vaid parimad ja tublimad, keda oksjonikeskkonnas pakkuma lubame. Paljude metsafirmade omanikud või juhid on meile väljastanud tagatiseks ka eraisikukäendused summas 100 000 – 300 000 eurot, mis tagab selle, et kõik võimalikud probleemid saavad peale raietööde lõppu kindlasti lahendatud. 

Meie jaoks on väga oluline, et me enda kliendi metsa ei lubaks toimetama ühtegi ettevõtet, kes ei tegutseks korrektselt või ei järgiks seadusi või metsamajandamise head tava. Kuna maa jääb peale raietöid metsaomanikule alles, on väga oluline, et raietööd oleksid teostatud korrektselt, järgides kõiki metsanduse eeskirju. Metsatööde järelvalvet teostab Keskkonnainspektsioon ja tellides metsas raietööd või müües raieõiguse otse mõnele oskamatule metsafirmale võib hilisemalt metsaomanikul tekkida probleeme lisaks oma maa seisukorra taastamisega kui ka Keskkonnainspektsiooni menetlusega.  

Raieõiguse müük oksjonil on metsaomanikule tulusaim ja mugavaim viis oma metsa majandamiseks. Alternatiivide, nagu “väljatuleku peale” metsafirmaga kokkuleppe tegemise või ise raietöö teostamise puhul jääb risk metsast tuleva sortimendi ja mahu osas metsaomaniku kanda. See tähendab, et tegelikud kogused, mis metsaomanik metsast saab võivad olla oodatust väiksemad, kuid metsafirma saab oma tööraha sellegipoolest kätte ja ei riski millegagi. Korrektselt tegutsev ja motiveeritud metsafirma oskab sama metsa majandada tunduvalt paremini ja realiseerida materjali selliselt, et sealt saadav tulu on tunduvalt suurem. Täpsetest numbritest, kuidas iga euro võib anda suure vahe metsaomanikule, võid lugeda meie artiklist: “Kuidas metsaomanik teenust tellides parimast hinnast ilma jääb”

Raieõiguste oksjonil on positiivne külg ka metsafirmade jaoks. Timber.ee oksjonikeskkonnas avaldatakse raieõiguste oksjoneid igapäevaselt ja metsafirmad oskavad oma plaanides selle mahuga arvestada. Samuti on metsafirmadele teada, et metsaomanikud on oma raieõigust oksjonile pannes oma müügiotsuses kindlad ja seda kinnitavad korrektselt vormistatud dokumendid. Rohkem läbirääkimisi või ajamahukat kauplemist metsaomanikuga pidama ei pea. Nii ei pea metsafirma muud tegema, kui tutvuma pakutava metsaga ja oksjonil oma kõrgeima hinna pakkuma. Selliselt säästab metsafirma oma aega ja raha ja saab keskenduda oma põhitööle.

Raieõiguste oksjoneid viime läbi internetis, Timber.ee oksjonikeskkonnas klassikalise ehk inglise oksjoni vormis. Selle põhimõte on lihtne – kõik raieõiguse oksjonil osalejad saavad kahe nädala jooksul pakkuda üksteisest kõrgemat hinda. Viimase, kõrgeima hinna pakkuja on oksjoni võitja. 

Metsa raieõiguse oksjoni puhul mõjutab selle hinda metsast saadav materjal, raie teostamise keerukus ja materjali turustamise võimalused. Kui oksjonil osalejaid on mitmeid ja hind kerkib kõrgele, leitakse viisid ka raiejäätmete ja muu vähemväärtusliku realiseerimiseks ehk piltlikult iga käbi ja oks läheb kaubaks. Seeläbi kasvab ka metsaomaniku saadav tulu metsast.

Kuidas aga osad metsafirmad saavad sama metsa eest metsaomanikule tunduvalt kõrgemat hinda maksta kui teised, võib lugeda timber.ee kodulehelt “Metsa hindamine” alt. Kõigi lõppenud Timber.ee raieõiguste oksjonite hindade ja statistikaga saad tutvuda oksjonikeskkonnas “oksjonite ajaloo” all. 

Metsakinnistute oksjonid

Metsakinnistute oksjonid

Kui metsa majandamise soovi metsaomanikul ei ole, korraldab Timber.ee ka metsa kinnistute oksjoneid

Eestis on palju metsafirmasid, suurmaaomanikke, investeerimisfonde ja eraisikuid, kes on alati huvitatud metsamaa ostmisest ja on valmis selle eest kõrget hinda maksma. Tuhatkond sellist ostjat oleme koondanud Timber.ee oksjonikeskkonna taha, kellega suhtleme igapäevaselt ja saadame ka teavitusi algavate metsakinnistute oksjonitest. Oksjonit välja kuulutades on meil hästi teada, kes ja kus võiks antud oksjonil potentsiaalsed ostjad olla. Mõistlik on huvilised oksjonil omavahel võistlema panna, et nende seast selguks kõrgeima hinna maksja. 

Metsakinnistute oksjonite puhul on huviliste ring harilikult laiem, kui raieõiguste oksjonite puhul. Metsakinnistu hinda mõjutavad lisaks seal kasvava puistu väärtusele ka muud, tihti ka emotsionaalsed tegurid ja metsakinnistu tulevikuväärtus. Seetõttu toimuvad kinnistute oksjonid pimepakkumise, ehk n-ö suletud ümbriku meetodil, kus pakkumise esitajal on ainult üks võimalus oma pakkumist esitada. Oksjoni tähtaja saabudes avatakse kõik pakkumised üheaegselt ning võitjaks osutub kõrgeim pakkumine. 

Oksjonil osalejad ei tea, kui palju on konkurente ja millist hinda nad on valmis pakkuma. Nii piisab oksjonil hea tulemuse saavutamiseks ka sellest, kui mitmest pakkujast vaid üks on valmis metsa eest märkimisväärselt rohkem maksma. Veebis reaalajas toimuval oksjonil loobuksid konkurendid ehk pärast mõningast hinnatõusu, kuid kinnistu müügi puhul annab pimepakkumine meie kogemusele tuginedes tunduvalt parema tulemuse. Täpsemaid näiteid on meie metsaspetsialistid valmis ka jagama. 

Metsakinnistule pakkumise esitamiseks peavad osta soovijad enda pakkumise edastama iga oksjoni jaoks loodud individuaalsele e-posti aadressile, mida ei avata enne oksjoni tähtaega. Sõltumatu serveriteenuse pakkuja annab kinnituse, et enne pakkumiste esitamise tähtaega ei ole e-posti kontole sisse logitud ega postkasti sisuga tutvutud ja ligipääs saabunud pakkumistele on ainult ASi Timber juhatusel. Nii on välistatud ka võimalikud kokkumängud ja oksjoni tulemuste manipuleerimine.

Sama loogika alusel korraldab AS Timber suurtele metsafirmadele, fondidele ja teistele investoritele suunatud kinnistute pakettide oksjoneid, kus korraga on müügis üheks paketiks liidetuna mitmeid(kümneid) metsakinnistuid korraga. Kinnistute pakette ostavad pigem suured metsafirmad ja investeerimisfondid, kellel on huvi suurem kogus raha paigutada metsamaasse, osta ka raiutud metsamaad, noorendikke ja keskealist metsa, mida veel raiuda ei saa, kuid sobib pikaajaliseks investeeringuks. 

Milles seisneb Timber.ee metsaoksjoni teenus ja mis see maksab?

ASi Timber teenustasu on 5% õnnestunud oksjoni lõpphinnast. Ühtegi lisakulu ega varjatud tasusid ei lisandu ei müüjale ega ostjale.

Meie huvi on metsaomanikuga ühine – saada metsa eest kõrgeim võimalik hind, sest ka meie tasu suurus sõltub otseselt sellest, kui edukas on oksjon. Erinevus seisneb aga selles, et erinevalt metsaomanikest, kes oma metsa müüvad ehk kord-paar elu jooksul, tegeleme meie sellega igapäevaselt ja omame kogemust, kuidas metsaomanike huvide eest seista ja turult metsa eest maksimaalne hind saada.

Arvutame metsa väärtuse, millest odavamalt ei tohiks metsaomanik oma metsa kindlasti müüa. Oksjoni alghinda määrates võime aluseks võtta ka metsaomaniku nägemuse või varasemalt tehtud hinnapakkumise, liidame sinna oma teenustasu ja avaldame oksjoni. Selliselt võib metsaomanik kindel olla, et saab oksjonilt vähemalt sama suure summa, kui talle juba on pakutud.

Soovid teada täpsemalt? Meie metsaspetsialistid aitavad meeleldi.

Saada enda kontaktid

Mis metsaomanik meilt saab.

1. Korrektsed lepingud

Oleme oksjonitel osaleda saavate metsafirmadega sõlminud siduvad lepingud. Oksjoni võitjal ei ole tehingust võimalik taganeda ilma leppetrahvi tasumata.

Oksjonit avaldades sõlmime ka metsa omanikega lepingu. Metsafirmadel on kindlus, et kui nad kulutavad aega metsa ülevaatamisele ja hinna arvutamisele siis nad ka osta saavad, juhul, kui on oksjonil kõrgeima hinna pakkujad.  

Nii hoiavad kõik osapooled kokku aega ja raha, mis muidu kuluks kauplemisele ja lepingute sõlmimisele.

2. ASi Timber vastutus

Raieõiguste oksjonite puhul vastutame metsa seisukorra eest peale tööde lõppu. Kui on lahendamist vajavaid probleeme, siis tegeleme sellega. Vajadusel võime ette võtta ka kohtutee, et metsafirma oma tekitatud probleemid lahendaks. 

3. Suhtleme metsafirmadega ja müüme 

Teame, millised metsaettevõtted kus piirkonnas tegutsevad ja millist materjali kellegil vaja on. Suhtleme metsafirmadega igapäevaselt ja tagame selle, et info metsa oksjonite kohta oleks kõigil huvilistel õigeaegselt käes. Automaatselt teavitame ostjaid ka e-kirja ja SMSi teel.

4. Reklaamime oksjoneid 

Kulutame raha ja reklaamime metsa oksjoneid ka kinnisvaraportaalis kv.ee, facebookis ja ka meedias. Iga oksjonit on vaja reklaamida laialt – kõrgeima hinna maksja võib teinekord tulla sellisest kohast kust seda ei oskaks oodatagi. 

5. Usaldus ja selged reeglid

Oleme kehtestanud selged reeglid oksjonite korraldamiseks ja järgime neid täpselt. Oleme aastate jooksul tekitanud kõrge usalduse just Timber.ee poolt korraldatavate oksjonite vastu, seda nii metsafirmades, kui ka metsaomanikest müüjates. Tutvu meie klientide tagasisidega.

6. Meie risk

AS Timber võtab oksjoni õnnestumise riski enda kanda – juhul kui oksjon ebaõnnestub, ühtegi pakkumist ei tehta, siis mingeid kulusid ei kaasne ja pikaajalisi siduvaid maaklerlepinguid metsaomanikku koormama ei jää. Peale ebaõnnestunud oksjoni lõppu on metsaomanik vaba otsustamaks, kuidas oma äranägemise järgi oma metsa edasi käsutada. Kuna iga ebaõnnestunud oksjoni põhjuseks on liiga kõrge alghind, siis metsaomanikuga ühiselt arutades tavaliselt korrigeerime alghinda madalamaks ja avaldame kordusoksjoni. 

Soovid teada täpsemalt, kuidas enda metsa oksjonil müüa? 

Võta meiega ühendust. Meie metsaspetsialistid aitavad meeleldi kõigis metsa majandamist puudutavates küsimustes.

Helista meile 6665050 või kirjuta info@timber.ee või jäta enda kontaktid ja võtame Sinuga ise ühendust.

Meie konsultatsioon on Sulle tasuta!

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Klientide lood05.04.2024

Mis kasu metsaomanik Timber.ee Metsaühistust 2024 aastal saab?

Selleks, et korras metsa omada ei pea metsaomanik olema ühes isikus kokk-kondiiter-keevitaja ehk metsaomanik ei pea oma metsast ise kõike teadma. Valehäbita on võimalik spetsialistide ja toetustega mets korda saada.
Loe edasi...
Klientide lood31.03.2024

Kelmid meelitavad üha enam just saarlasi ja hiidlasi metsi odavalt müüma

„Nad pakkusid mulle 5000 eurot,“ ütleb Liilia, kel on Saaremaal 10 ha männimetsa. Naise sõnul on telefoni teel pommitajaid väga palju ning kõik nad üritavad ühel või teisel moel meelitada metsa müüma.
Loe edasi...
Uudised20.03.2024

Oksjonil on 628 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 39 metsa- ja 41 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 628 hektarit maad, 4 385 600 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. aprillil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2894 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1653
Kinnistu oksjonit1241
Kliendid on meie abiga saanud113 615 387 €
Raieõiguste oksjonitelt45 778 528 €
Kinnistute oksjonitelt67 836 859 €