Kuidas metsaomanik teenust tellides parimast hinnast ilma jääb

Facebookis küsis meilt aastaid metsandussektoris tegutsenud metsamees, et kuidas on meie arvates võimalik, et raieõiguse müügist saab metsaomanik suurema tulu, kui siis, kui metsaomanik ise metsa ülestöötamise, väljaveo ja transpordi telliks teenusena ja viiks materjal kokkuostu, kus hinnad eri kokkuostude võrdluses peaaegu samad?

Kogu eelnev väide põhineb järgnevatel eeldustel:

 • Metsa ülestöötamise kulud on kõigil ettevõtetel sama suured
 • Metsa kokkuostuhinnad ja materjali realiseerimise võimalused on kõigile samad

Selgitame siis siinkohal 20-aastase kogemusega metsaettevõtjale, et metsandussektoris ei kehti loogika “kurgid sulle, raha mulle”. Lihtsustatult võib see nii ju tunduda, kuid mets pole turuplats ja metsamaterjali vastu on turul huvi üldiselt suurem, kui kurgipurgi vastu.

Arvutame läbi!

Võtame järgnevas näites aluseks ühe hariliku okaspuuenamusega tuhandetihumeetrise raiutava mahuga “keskmise” metsa.

Metsa raiutav maht 1000 tm

Lepime kokku ka teenuse hindades.

Näites võtame ülestöötamiskuluks tänaste hindade järgi pigem madalamapoolse ülestöötamiskulu ja transpordikuluks RMK hangetel kokku lepitud transpordikulu langilt ~50km kaugusel asuvasse kokkuostupunkti, saeveskisse või sadamasse.

Need on reaalsed teenuse hinnad, millega metsaomanikul on hästi kaubeldes võimalik metsafirmalt teenust osta.

Ülestöötamise ja väljaveokulu 12 € / tm
Transpordikulu 50km kaugusele RMK hinnatabeli järgi 6 € / tm
Kulud kokku: 18 € / tm

Edasi vaatame viimaseid hinnakirju ja võtame näitesse keskmised kokkuostuhinnad. Jätame lihtsuse huvides kõrvale peenpalgi, raiejäätmed, praagi ja muud sortimendid mis kalkulatsioonis suurt kaalu ei omaks.

Hinnad kokkuostus

Okaspuupalgi hind kokkuostus 75 € / tm
Okaspuupaberi hind kokkuostus 35 € / tm

Veel lepime kokku, et metsas pakub oma teenust keskmine Eesti metsafirma. Metsa ennast ei saa metsafirma muuta, küll aga sõltub metsast saadava sortimendi kvaliteet ja osakaal metsafirma töö kvaliteedist.

Metsast saadava sortimendi osakaal

Palk 70 %
Paberipuu 30 %
Muu sortiment näites 0 %

Arvutame eelpool kokku lepitud mahtude ja hindade järgi materjalist saadava tulu:

Palgist saadav tulu (1000tm-st 70% * 75€/tm) 52 500
Paberipuust saadav tulu (1000tm-st 30% * 35€/tm) 10 500
Kokku summa kokkuostus: 63 000

Paraku ei saa olla tulusid ilma kuludeta. Kui erametsaomanik tellis ülestöötamise teenusena, tuleb tal 1000 tihumeetri eest tasuda ülestöötamiskulu 12 €/tm ja transpordikulu keskmiselt 50km kaugusele transportides 6 €/tm.

Ülestöötamine 1000 tm -12 000
Transport 1000 tm ~50km kaugusele -6000
Kokku teenuse kulud: -18 000

Kuna teenuse ja transpordi arvetele tuleb eraisikust metsaomaniku puhul lisada kulureale ka käibemaks 20%, siis lahutame veel 3600 €.

Metsaomaniku saldo 1000tm metsa ülestöötamine teenusena tellides:

Kokku summa kokkuostust: 63 000
Kokku teenuse kulud neto: -18 000
Käibemaks 18 000€ kuludelt -3600
Metsaomaniku tulu KOKKU: 41 400*

*Juhul, kui erametsaomanik ostab teenuse sisse ettevõttena on tal võimalik käibemaks tasaarveldada materjali müügist. Sellisel juhul teeniks erametsaomanikust ettevõte 41 400€ asemel 45 000€.

 

Oksjoni korraldamine

Sama 1000tm näidismetsa raieõigus 45 000-eurose alghinnaga oksjonile pannes hakkab Timber.ee läbiviidud enampakkumiste kogemusele tuginedes juhtuma alljärgnev.

Kui metsafirmal on tööd või materjali hädasti vaja, leitakse erinevaid võimalusi kuidas kulusid kokku hoida ja tulusid kasvatada. Järgnevalt vaatame metsafirma näilist eelarvet sellesama 1000tm näidismetsa majandamisel. Kuidas ja mille arvelt on võimalik eelarvesse saada lisavahendeid, et selle võrra oksjonil metsaomanikule rohkem maksta saaks.

1. Teenuse omahind

Metsafirmad ülestöötamiskulude omahinnaks ei arvuta kindlasti sama summat, mis teenust väljapoole, kliendile müües. Kindlasti ei paku aga ükski teenusepakkuja teenust kliendile alla omahinna.

Sellegipoolest on tegureid, mis võivad teenuse omahinda tunduvalt allapoole tuua – kas asutakse juba samas piirkonnas või on ette näha, et töödes võib sisse tulla auk ja see on tarvis täita uue raieõiguse ostmisega.

Meie metsaspetsialistide poolt kogutud tagasiside põhjal võime väita, et metsafirmad oma kalkulatsioonides hindavad teenuse omahinnaks 5-6€ /tm. Alla selle tuleb tööle juba peale maksta. Kui aga alternatiiv on meeste ja komplekti seismapanek, võivad kulud olla tunduvalt suuremad kui nullmarginaaliga komplekti töös hoides.

Oleme oma näites vähem radikaalsed ja kasutame teenuse omahinda 7€/tm. See on reaalne kulu, mida metsafirma oma kalkulatsioonides kasutab.

2. Transpordikulu

Hästikorraldatud logistikaga ettevõte oskab oma marsruute planeerida selliselt, et tühje vedusid oleks minimaalselt. Seetõttu ei saa ka transpordi puhul võtta aluseks RMK hinnatabelit. 50km raadiuses ei maksaks sel juhul vedu enam 6€/tm vaid hästi optimeerides saab ka 4€/tm vedusid teha.

Teenuse müügihind Omahind
Ülestöötamise ja väljaveokulu 12 7 € / tm
Transpordikulu 50km kaugusele RMK hinnatabeli järgi 6 4 € / tm
Kulud kokku: 18 11 € / tm

Kulude vahe on 7€/tm kohta. Arvestades, et metsa raiutav maht meie näites oli 1000 tm, siis on ülestöötamise ja transpordi arvelt võimalik metsaomanikule maksta 7000€ rohkem!

3. Materjali kvaliteet

Metsafirmade töö kvaliteet on erinev. Motiveeritud, oskuslikult tegutsev ja õiget tehnikat omav metsafirma oskab samast metsast lõigata rohkem paremat ja kallimat sortimenti.

Eelnevast hindade tabelist oli näha, et kokkuostus on okaspuupalgi ja okaspuupaberi hinnavahe enam, kui kahekordne. On ka kallimaid sortimente ja suuremaid erinevusi, näiteks kase spoonipaku ja kasepaberipuu hinnavahe on lausa kolmekordne.

Reaalne on igal juhul metsast 85% palki ja 15% muud sortimenti lõigata. Vähem motiveeritud ettevõttel, kel endal rahalist riski võetud ei ole võivad samad suhtarvud samas metsas olla ka 60% ja 40%. Timber.ee tehingute ajaloos on meil aga ka üks raielank, kust teadaolevalt suutis metsafirma 95% ulatuses lõigata palki ja leidis ka 5% raiejäätmetele realiseerimisvõimaluse.

Metsa majandamist teenusena tellides kipuvad need osakaalud ikka pigem kehvemapoolsed olema, kuna metsafirma töö kvaliteedist tema teenistuse suurus ei sõltu.

Sisestame uued suhtarvud ka tabelisse

Keskmine majandamine Oskuslik majandamine
Palgi osakaal 70% 85%
Paberipuu osakaal 30% 15%

Korrutame uued osakaalud läbi vastavate kokkuostuhindadega. Saame uue summa kokkuostus ja uue summa peale kulude mahaarvamist.

Keskmine majandamine Summa Oskuslik majandamine Summa
Palgi osakaal 70% 52500 85% 63750
Paberipuu osakaal 30% 10500 15% 5250
Kokkuostus summa: 63000 69000
Omaniku summa peale kulusid: 45000 51000

Tabelist on näha, et senisest omaniku tulust 45 000€ on saanud 51 000€! Vahe on 6000€!

4. Materjali realiseerimine

Mahulepingute ja erikokkulepetega saab korralik metsafirma kokkuostust 2-5€ / tm rohkem raha, kui erametsaomanik ise oma materjali kokkuostu viies. Erinevaid boonuseid makstakse metsafirmadele teatava sortimendi mahu täitumisel või tarnekohustustest kinnipidamisel. Samuti on metsafirmadel võimalik viia kokkuostu ka seda sortimenti, mida tavakliendilt vastu ei võetaks, juhul kui metsafirma viib ka teist sortimenti, mida kokkuostupunkt parasjagu vajab. Ehk, et ei saa viia üht, kui ei too teist ja vastupidi.

Meie raieõiguse oksjoni näite põhjal on boonuste summa 1000 tm materjali puhul kuni 5000€. Ka see on raha, mida metsafirma saaks metsaomanikule rohkem maksta, kui metsaomanik ise metsamaterjali kokkuostu viies saaks.

Koondtabel

Kõik eelnevalt kirjeldatud lisatulud, mille arvelt saab metsaomanikule oksjonil rohkem maksta

Ülestöötamis- ja transpordikulude sääst 7000
Oskuslik tegutsemine metsas 6000
Materjali realiseerimise lepingud 5000
Teenuse käibemaksu tasumise kohustusest vabanemine 3600
Kokku: 21 600

Ja võrdleme tulemust plaaniga metsa majandada teenust ostes:

Summa erametsaomanikule teenust ostes 41 400
Lõppsumma raieõigust oksjonil müües 63 000
Timber.ee oksjoni korraldamise teenustasu 6% 3780
Metsaomaniku lõppsumma oksjonilt 59 220
Metsaomaniku võit 17 820
Näite põhjal teenuse ostu asemel oksjonil raieõigust müües võiduprotsent 44,4 %

Kokkuvõte

Metsaomanikul on 44,4% rohkem raha võimalik saada metsa raieõigust oksjonil müües, kui ise metsa majandamine teenusena sisse ostes.

Millega me kalkulatsioonis ei arvestanud

Eestis tegutseb sadu erinevaid ettevõtteid, kes tegelevad ise puidu väärindamisega. Alates küttepuude tootmisest kuni niššitoodete, näiteks elektripostide, palkmajade, katusefermide või maanteeametile lume lükkamiseks tee servade märgistamise tokkide tootmiseni. Kõigil neil ettevõtetel esineb sageli ka toormepuudust. Need on ettevõtted, kellel on võimalik maksta tunduvalt kõrgemat hinda teatud sortimendi eest, kui harilikus metsamaterjali kokkuostupunktis makstakse. Need on ettevõtted, kes annavad metsafirmadele sisendi, millist materjali vajavad ja osta soovivad. See on info, mida metsaomanikud ise kunagi ei suudaks leida ja nii jääks metsa lõikamise teenusena tellides neil suurem summa teenimata.

Vaid avatud enampakkumisplatvormil, kus info iga raieõiguse oksjoni kohta jõuab kõigi korrektselt tegutseva ja taustakontrolli läbinud metsaettevõtteni, saab selguda iga metsa raieõiguse kõrgeim hind! Raieõiguse oksjoni korral toimuvad samaaegselt teenuse vähempakkumine ja metsamaterjali enampakkumine.

Soovid enda metsast maksimaalset tulu?

  Saada enda kontaktid

  Kes halvasti näeb, see ilma jääb.

  Teenust tellides ja materjali läbi ülestöötaja realiseerides jääb risk sortimendi väljatuleku osas metsaomaniku kanda ja selle õigsust on metsaomanikul pea võimatu kontrollida. Peab pimesi usaldama metsaettevõtte poolt väljastatavat raportit. Metsaomanikul säilib risk, et pahatahtlik metsafirma võib isegi korrektsete mahtude juures näidata odavamat sortimenti või praaki suuremas mahus, kui tegelikult metsast välja tuli.

  Seevastu raieõigust ostes peab metsafirma eelnevalt metsa üle vaatama ja enda jaoks kalkuleerima metsa väärtuse.

  Kui metsafirma hindaja ei oska metsa õigesti hinnata ja teeb reaalsest väärtusest madalama kalkulatsiooni, küll siis leidub oksjonil järgmine firma, kes paremini hindab ja kõrgemat hinda ka pakub. Kui aga kalkulatsioon tuleb liiga kõrge, siis on see metsaomanikule puhas võit. Oksjonihasardi käigus on metsafirmad alati valmis ka oma kalkulatsioone ülespoole korrigeerima. Olgu tulem millinetahes, riskid ei ole enam maandatud metsaomaniku taskusse.

  Lõpetuseks

  Timber.ee oksjonikeskkonnas kohtuvad metsandussektori pakkumine ja sektori nõudlus. Hinna määrab vastavalt nõudluse ja pakkumise suhtele turg.

  Meil on Timber.ee oksjonikeskkonnas sadu näiteid, kuidas hind on kerkinud metsaomaniku kalkuleeritust isegi kuni kaks korda kõrgemaks. Ligi 1000 läbiviidud oksjonit ja sadade klientide usaldus kinnitab vaid fakti, et raieõiguse müük oksjonil on metsaomanikule tulusaim viis enda metsa majandada.

  Soovid teada rohkem? Jäta meie metsaspetsialistile enda andmed!

   Saada enda kontaktid

    

   Vastus facebookis küsitule 

   Lp hr Mooses Kambjast! Soovitame teil leida võimalused Eestis kohapeal puidu väärindamiseks või leidke kokkuostust parem koostööpartner kellele materjali viia. Leidke materjalile parem väljund, et saaksite palgi kokkuostjatest ja saekaatritest paremat hinda pakkuda. Nii suudate hinnas konkureerida teiste ettevõtetega, kes on sellest juba ise aru saanud ja timber.ee keskkonnas kõrgemaid pakkumisi teevad.
   Teenuse ostjate ring aina väheneb, sest Timber.ee enampakkumistel müüvad oma raieõigusi, pooled Eesti TOP 10 erametsaomanikest, metsaettevõtted ise endale ebasobivas asukohas olevaid raieid, investeerimisfondid, kirikud, kohalikud omavalitsused, RMK töötajad jne.
   Nemad on kõik juba mõistnud, et oksjonil kerkib hind kõrgemaks, kui ise enda parima äranägemise järgi metsa teenust ostes majandades.

   Me täpselt ei tea millised kokkulepped on sõlmitud meie raieõiguste ostjatest metsafirmadel ja kes neile kokkuostu hinnakirjast kõrgemat hinda materjali eest maksavad. Igapäevaselt aga näeme, et sellised kokkulepped on sündinud. Hariliku teenuse hinna arvutusmeetodiga ei oleks palgipõua ajal mingil juhul tasunud Hiiumaalt vedada materjali Võru saekaatrisse või osta raieõigust kokkuostushindadest kõrgema kännuhinnaga, kuid sellised tulemid on oksjonil igapäevased. Kui saekaatril on ladu tühi ja saeraam seiskumise äärel või palkmajatootjal ebastandardsest sortimendist mõnisada tihu puudu, siis ei ole enam kokkuostu hinnakirjahinnal mingit tähtsust. 

   Kunagi koidab päev kui eelnevalt kirjeldatu saab kõigile selgeks. Seniks täname tähelepanu juhtimast. 🙂