Metsa majandamine

17.12.2020
Jaga

Tulumaksuseaduse muudatus võimaldab erametsaomanikul müüa raieõigust 20 000 euro ulatuses maksuvabalt

Timber tulumaks

2020. aasta aprillis kiitis Riigikogu heaks tulumaksuseaduse muudatuse, mille kohaselt on metsaomanikele metsast saadud tulu 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba, kuid targalt planeerides on võimalik tulumaksust vabastada lausa kuni 20 000 euro suuruseid tehinguid. Mõnel juhul rohkemgi. Lisaks võidavad otsusest needki, kes on oma varasemate aastate metsast teenitud tulu maksukohustust edasi lükanud. Kuidas nii?

Kristel Asmer
AS Timber metsaspetsialist Kristel Asmer

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulule on maksuarvestuse erikord kehtinud juba aastast 2012, mis on metsaomanikule tähendanud võimalust hajutada maksukoormust kokku nelja maksustamisperioodi vahel ning tulust maha arvutada metsamajandamisega seotud kulud. Kuni 2011. aastani võis kasust maha arvata ainult metsa uuendamiseks tehtud kulud ning tulu maksustati selle saamise aastal.

Näiteks kui raieõiguse müügist saadi tulu 2017. aastal, maksustatakse kasu metsatulust hiljemalt 2020. aasta tuludeklaratsiooni alusel. Tulu on võimalik maksustada 2017, 2018, 2019 ja 2020 deklaratsioonis. Lisaks võib kasust maha arvutada tulu saamise ja kasu maksustamise vahelisel ajavahemikul tehtud metsa majandamise kulud.

Uus erikord kehtib ka nüüd Natura 2000 erametsamaa toetusele, millele lisaks on ka täiendavalt 5000 eurot metsast teenitud tulust aastas maksuvaba. 2020. aastani kehtinud tulumaksuseaduse sätete kohaselt maksustati Natura 2000 erametsamaa toetust täies ulatuses ja kulude mahaarvamise võimalust ei olnud. Seadusemuudatuse vajadus tuleneski sellest, et kohelda kõiki metsaomanikke võrdselt.

Näide: Mati müüs aastal 2017 metsa raieõiguse ning teenis sellelt tulu 12 000 eurot. Esimesel aastal ehk 2017. aasta tuludeklaratsioonis märkis ta metsast saadud tuluks 12 000 eurot, aga maksustatavaks tuluks valis 2000 eurot ning kandis ülejäänud summa ehk 10 000 eurot järgmisesse perioodi. Aastal 2018 ei teinud Mati ühtegi metsamaaga seotud kulutust, kuid tema soov on maksustamisele kuuluvat summat vähendada ning ta märgib deklaratsiooni maksustatavaks tuluks taas 2000 eurot ning kannab 8000 järgmisesse perioodi. 2019. aastal istutab Mati uue metsa ning tööde kulu on 2000 eurot. Selle töö saab ta tuludeklaratsiooni kaudu tulust maha arvutada(8000-2000=6000) ning deklaratsioonis kannab ta maksustatavaks tuluks taas 2000 eurot. Järelejäänud tulu maksustamise viimane aasta on 2020, mil Matil on jäänud maksustada veel 4000 eurot. Uue seaduse järgi on see summa maksuvaba, kuna see on väiksem kui täiendav maksuvabastus kuni 5000 eurot.

Tasub aga tähele panna, et täiendavat maksusoodustust ei saa rakendada metsamaa müügi korral. Maksusoodustus on ellu kutsud lootuses, et see pidurdab erametsaomanike soovi müüa oma metsakinnistuid ning motiveerib neid oma metsas ise majandama. 

Varem kehtinud maksusüsteem seda ei soosinud, sest metsaomanikele oli kohati tulusam müüa metsakinnistu, mis oli tagastatud omandireformi käigus, sest selle müügi korral tulumaksu maksma ei pidanud, samas kui metsaomanik hakkas oma metsas lihtsalt raiet teostama ning metsamaterjali müüma pidi tulumaksu tasuma. Seetõttu on vähenenud ka füüsiliste isikute omandis oleva metsamaa pindala. Seda trendi loodetakse nüüd tasa ja targu muuta.

Tegemist pole ajutise maksusoodustusega

AS Timber metsaspetsialist Kristel Asmer tõdeb, et segadust ja teadmatust on tulude deklareerimise osas alati olnud, nii ka metsanduses. “See on mõistetav, sest keskmine metsaomanik tegeleb metsa müümisega ehk kord või kaks elu jooksul ja mida lähemale jõuab veebruar ehk aeg, mil tulusid deklareerida, seda enam esitatakse ka meile erinevaid küsimusi maksude kohta,” ütleb Asmer, kes lisab, et uue tulumaksuseaduse jõustumise järel on aga tekkinud huvitav arusaam ja tõlgendus sellest. 

Nimelt hakkasid mitmed metsaomanikud uue tulumaksuseaduse jõustumise järel väga kiiresti oma raieõiguse müüki planeerima kartuses, et 5000-eurost maksusoodustust saab kasutada vaid 2020. aastal müüdud raieõiguste ja metsamaterjali tulu deklareerimisel. “Oleme nii mitmelgi korral saanud metsaomanikele jagada selgitusi, et kiirustamiseks põhjust pole, kuna tegemist ei ole ajutise meetmega.”

Tõenäoliselt on arusaamatus tekkinud põhjusel, et Riigikogu võttis kriisipaketi ehk kobareelnõu vastu kevadel, mil koroonaviirusest tingitud olukord vajas kiiret sekkumist. “Selle paketi ühe osana võeti vastu ka otsus vabastada maksust raieõiguse või metsamaterjali müügitulust 5000 eurot. Paljud metsaomanikud tõlgendasid seda seadusemuudatust kui ajutist leevendust ning kardeti, et tegemist on vaid 2020. aastat puudutava soodustusega,” märgib Asmer.

Ka Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Eha Kütt selgitab, et 1. maist 2020 jõustusid tulumaksuseaduse muudatused ja soodustused rakenduvad tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020 ning muudatuste lõppdaatumit pole fikseeritud. “Täna saame öelda, et kuna seadus pole piiritletud aastase perioodiga, siis on võimalik ka edaspidi seda maksusoodustust igal aastal kasutada,” märgib Kütt. 

Asmer nendib, et kui selle seadusemuudatusega välja tuldi ja seadus jõustus, siis laia kajastust see paraku ei saanud ning seetõttu on jätkuvalt nii metsaomanikud kui metsaspetsialistid teadmatuses, et selline 5000-eurone soodustus üldse eksisteerib, kuid ta kutsub inimesi julgelt üles infot küsima nii Maksu- ja Tolliametist kui ka AS Timber metsaspetsialistidelt, kes on lahkesti nõus metsaomanikele teemat selgitama. 

Segadust tekitab ka maksude hajutamine maksuperioodide vahel

Kas teadsid, et metsast saadud tulu maksukoormust on võimalik hajutada? Jah, seda on võimalik hajutada lausa nelja maksustamisperioodi vahel. Selgitame!

Näiteks müüs Mati 2020. aastal oma raieõiguse 20 000 euro eest. Uue seaduse järgi ei pea ta targalt planeerides müügist saadud tulult makse maksma juhul, kui ta tulu saamise aastale järgmise kolme maksustamisperioodi jooksul metsamüügiga lisatulu ei teeni. Kuidas? Mati kajastab käesoleva aasta(2020a) tuludeklaratsioonis tuluks 20 000 eurot ning märgib maksustamisele kuuluvaks summaks 5000 eurot ning kannab 15 000 eurot järgmisesse maksuperioodi. Nimetatud 5000 euro pealt ei pea ta 2020. aastal makse maksma. Järgmisel aastal ehk 2021. aastal otsustab Mati taas tuludeklaratsioonis valida maksustatavaks tuluks 5000 eurot ning kanda järelejäänud 10 000 eurot järgmisesse perioodi. Mati ei pea 2021. aastal metsatulu pealt makse maksma. Aastal 2022 käitub ta sama skeemi järgi ning kannab järelejäänud 5000 eurot aastasse 2023, mis on ühtlasi viimane aeg, mil on võimalik oma maksustamisele valitud tulu deklareerida. Ka aastal 2023 ei pea Mati makse metsatulult maksma. 

Need metsaomanikud, kes müüvad oma raieõiguse või metsamaterjali tuleval aastal ehk aastal 2021 peavad kõige hilisemalt oma tulu deklareerima aastal 2024 ning igal maksustamise aastal on neil võimalik kasutada 5000 euro suurust tulumaksuvabastust kokku 5000(2021a) +5000(2022a) +5000(2023a) +5000(2024a) =20 000 eurot, millest omakorda on võimalik maha arvata metsamajandamisega seotud kulusid. See võimaldab raieid või metsamaterjali müüa maksuvabalt isegi rohkem kui 20 000 euro väärtuses. 

Muudatused on soodsad ka füüsilisest isikust ettevõtjatele

Maist 2020 jõustunud ja sama aasta algusest tagasiulatuvalt rakendatud tulumaksuseaduse muudatused suurendavad ka FIE-de võimalusi teha metsatulust mahaarvamisi. Kui seni võisid füüsilisest isikust ettevõtjad metsamaterjali müügitulust maha arvata 2877 eurot, siis uue seaduse järgi saavad nad esiteks võimaluse teha mahaarvamisi ka raieõiguse müügitulust ning tuludest mahaarvamise summa kasvab samuti 5000 eurole aastas. Lisaks saab maksuvaba tulu hulka arvestada Natura 2000 hüvitise.

Kõigi kolme tululiigi summast (metsamaterjali müügitulu, raieõiguse müügitulu, Natura 2000 toetus), millest on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, saab täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

NB! Metsaomanikel tasub teada, et kui tulusid ja kulusid on võimalik edasi kanda tulu saamise või kulu tekkimise aastale järgneva kolme maksustamisperioodi vahel, siis 5000 euro suurust mahaarvamist tulust ei saa järgmistesse aastatesse edasi kanda. 

Näide. Kui aastal 2020 jääb metsaomanikul maksusoodustus kasutamata, ta ei müü raiet ega metsamaterjali, kuid isik müüb raieõiguse aastal 2021, siis ei saa ta kasutamata soodustuse osa kanda tuleva aasta maksusoodustuseks ning arvata, et aastal 2021 saadud tulude maksusoodustus kokku on nüüd 10 000 eurot. Ei! Metsaomanik saab igal maksustamisperioodil kasutada vaid ettenähtud 5000 euro suurust tulumaksuvabastust ning kui seda ei kasutata kogu ulatuses ära, siis see kustub – seda ei saa edasi kanda ega kasutada muude tulude maksustamise vähendamiseks.  

Milliseid kulusid saab metsatulust maha arvestada?

Maksu- ja Tolliameti andmetel on metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisel füüsilisel isikul õigus müügihinnast maha arvata metsa müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Otsesed kulud võivad olla näiteks puude langetamiseks, ladustamiseks, vedamiseks jms tehtud kulud, sh ka teenuse sisseostmisega seotud kulud, mida tehakse kasu saamiseks vara võõrandamisest.

Vara müügiga otseselt seotud kuludeks on ka konkreetse võõrandamistehinguga seotud hädavajalikud kulud, mida tegemata ei saa tehingut sooritada või ka kulud, mis võimaldavad tehingut edukamalt sooritada või mis oleksid tehingu mittetoimumisel jäänud kandmata.

Näiteks kui metsamaterjali poleks müüdud, ei oleks olnud vajalik ka kasvava metsa ülestöötamisele ja metsamaterjali transportimisele kulutusi teha.

Juhul kui metsaomanik saab Natura 2000 toetust, tuleb tal oma metsas vastavalt reeglitele ka majandada ning vaid juhul, kui ta on seda teinud, on tal ka õigus need kulud samuti tuludest maha arvata.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügiga seotud kuludeks loetakse ka metsa majandamise kulud. Metsa majandamise kulusid saab deklareerida, kui metsa majandamine on kooskõlas metsaseaduses sätestatuga. Metsaseaduse kohaselt on metsa majandamine metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse.

Näiteks on võimalik tuludest maha arvata kulutused, mis tehakse uue metsa istutamiseks ja hooldamiseks(istikute soetamine, maapinna parandus või ettevalmistus istutamiseks, istutamise kulu, ulukitõrje, metsakultuuride hooldamine jne)

Loetletud kulud saab maha arvata kulu tegemise aasta tulust või kolmel järgneval aastal, kuid soetamismaksumuse, mille saab samuti tulust maha arvutada, saab deklareerida ainult sellel maksustamisperioodil, millal saadi metsast tulu.

Millised kulud pole müügiga seotud kulud?

Müügiga seotud kulu ei ole aga näiteks metsa ülestöötamisega keskkonnale tekitatud kahju hüvitamine. Näiteks ei saa müügitulust maha arvestada trahve.

Võõrandamisega seotud kuludeks ei loeta kulusid metsa ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamisel, kuna selline tegevus viitab ettevõtlusele kui iseseisvale majandustegevusele. Sellise tehnika soetamise kulud saab deklareerida ainult FIE.

Tuludeklaratsiooni täitmise kohta võid lugeda täpsemalt ka sellest loost: Kuidas täita tuludeklaratsiooni, kui oled müünud raieõigust ja tahad kasutada 5000 euro suurust maksuvabastust?

Maksustamist saab muuta veelgi soodsamaks

Metsanduses on riigilt juba pikki aastaid oodatud maksumuudatusi, mis tõesti motiveeriksid ühelt poolt metsaomanikke oma metsades ise majandama ning vähem mõtlema metsakinnistute müügile, kuid teisalt on neid maksumuudatusi soovitud ka seetõttu, et need vähendaksid ringleva musta raha hulka metsamaterjali turul.

Asmer märgib, et käesoleval aastal vastu võetud soodustuste kord on tervitatav, kuid selle seaduse oleks pidanud vastu võtma juba ammu, et ära hoida füüsiliste isikute omandis oleva metsamaa vähenemist. Samas usub Asmer, et edaspidi on sellisel metsaomanikke soosival otsusel positiivne mõju. Ta usub, et see toob metsandusse juurde ka uusi huvilisi, kes hakkavad metsa nullist kasvatama. “Metsa investeerimine on kindlasti kordades turvalisem ja tulusam, kui kasvatada täna raha mõnes pensionifondis, kus keegi tundmatu fondihaldur võib selle sõrmenipsust lihtsalt maha mängida ning keegi ei vastuta ega garanteeri, et see raha kasvab. Pigem tasub kasvatada Eestis metsa!”

Kristel Asmer lisab, et metsa omamise, kasvatamise ja müügiga seonduvaid seaduse paragrahve on võimalik korrigeerida ja mudida veelgi, kuid üks suur samm on sel aastal 5000-eurose maksuvabastusega juba tehtud.

Kui ka Sina soovid oma raieõigusele või metsakinnistule parimat hinda ja vastutust teostatavate raietööde eest, võta ühendust AS Timber metsaspetsialistidega! Meie konsultatsioon on sulle tasuta!

Helista meile 6665050 või kirjuta info@timber.ee või jäta allolevasse vormi enda kontaktid ja võtame Sinuga ise ühendust.

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised12.06.2024

Jaanipäevani on aega küsida metsa uuendamise toetust

Sel kevadel pandi ühistu abiga mulda ca 210 000 metsataime – peamiselt kask, kuusk ja mänd. Timber.ee metsaühistu juht ja metsakonsulent Enari Lumi ütleb, et kevadest on kujunenud juba paras katsumus, sest tööd on meeletult.
Loe edasi...
Uudised28.05.2024

Oksjonil on 3,25 miljoni euro eest 453 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 18 metsa- ja 30 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 453 hektarit maad, 3 271 900 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 03. juunil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Klientide lood05.04.2024

Mis kasu metsaomanik Timber.ee Metsaühistust 2024 aastal saab?

Selleks, et korras metsa omada ei pea metsaomanik olema ühes isikus kokk-kondiiter-keevitaja ehk metsaomanik ei pea oma metsast ise kõike teadma. Valehäbita on võimalik spetsialistide ja toetustega mets korda saada.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2949 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1679
Kinnistu oksjonit1270
Kliendid on meie abiga saanud116 330 636 €
Raieõiguste oksjonitelt46 759 128 €
Kinnistute oksjonitelt69 571 508 €