Uudised

02.02.2021
Jaga

Kuidas täita tuludeklaratsiooni, kui oled müünud raieõigust ja tahad kasutada 5000 euro suurust maksuvabastust?

Tuludeklaratsiooni pilt 2

Läinud aasta tõi metsaomanikele kauaoodatud maksusoodustuse, mis jätab nende taskutesse senisest rohkem raha. Nimelt jõustus 2020. aasta 1. maist tulumaksuseaduse muudatus, mis annab erametsaomanikele täiendava 5000 euro suuruse tulumaksusoodustuse. Kuidas seda kasutada ning kuidas täita tuludeklaratsiooni nii, et oma müügitehingutelt saaks maksimaalse kasu?

Möödunud aasta detsembris kirjutasime loo, milles selgitasime, kuidas võimaldab muutunud tulumaksuseadus erametsaomanikel oma kasvava metsa raieõigust või metsamaterjali müüa nii, et lausa 20 000 euro suurused tehingud oleksid tulumaksuvabad. Lugu on võimalik täispikkuses lugeda siit: Tulumaksuseaduse muudatus võimaldab erametsaomanikul müüa raieõigust 20 000 euro ulatuses maksuvabalt 

Kuid lühidalt kokkuvõttena toome välja olulisema, mis seda võimaldab!

Maksuarvestuse erikord

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulule on maksuarvestuse erikord kehtinud juba aastast 2012, mis on metsaomanikule tähendanud võimalust hajutada maksukoormust kokku nelja maksustamisperioodi vahel ehk maksustamise hetk saabub hiljemalt kasu saamise aastale järgneva kolmanda aasta eest esitatud tuludeklaratsiooni alusel. Kuna perioodide arvestus tekitab jätkuvalt segadust toome ühe näite.

Näide! Kui metsaomanik sai raieõiguse müügist tulu 2020. aastal, maksustatakse kasu metsatulust hiljemalt 2023. aasta tuludeklaratsiooni alusel. Tulu on võimalik maksustada 2020., 2021., 2022. ja 2023. aasta deklaratsioonis.

Tulu saab vähendada kulu arvelt

Kasust saab maha arvutada tulu saamise ja kasu maksustamise vahelisel ajavahemikul metsa majandamisega seotud kulud. See tähendab, et ka metsa majandamiseks tehtavaid kulutusi saab hajutada nelja maksustamisperioodi vahel.

Selgitus! Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügiga seotud kuludeks loetakse metsa majandamise kulusid, mis on kooskõlas metsaseaduses sätestatuga ning mille kohta on olemas kuludokumendid. Metsaseaduse kohaselt on metsa majandamine metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse. Seega on näiteks tuludest võimalik maha arvata kulutused, mis tehakse uue metsa istutamiseks ja hooldamiseks (istikute soetamine, maapinna parandus või ettevalmistus istutamiseks, istutamise kulu, ulukitõrje, metsakultuuride hooldamine jne).

Lisaks selgitab Maksu- ja Tolliamet oma kodulehel, et metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisel on füüsilisel isikul õigus müügitulust maha arvata metsa müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Otsesed kulud võivad olla puude langetamiseks, ladustamiseks, vedamiseks jms tehtud kulud, sh ka teenuse sisseostmisega seotud kulud, mida tehakse kasu saamiseks vara võõrandamisest.

Möödunud aasta tulumaksuseaduse muudatus

01.05.2020 hakkas kehtima tulumaksuseaduse muudatus (rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist), mille kohaselt laiendati juba füüsilisest isikust ettevõtjatele(FIE) kehtivat metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust mahaarvamise regulatsiooni ka füüsilistele isikutele. Lisaks on muudetud tulumaksusoodustuse määra ning alates 01.01.2020 saavad metsaomanikud maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot, kui nad on saanud tulu metsamaterjali või kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest. Maksusoodustust on võimalik kasutada iga maksustamisperioodi eest alates 1.01.2020.

Lisaks eeltoodule saab alates 01.01.2020 täiendavat maksusoodustust kasutada ka Natura 2000 erametsamaa toetuse saamisel. Kuni 2019. aasta lõpuni kehtinud tulumaksuseaduse kohaselt maksustati Natura 2000 erametsamaa toetused täies ulatuses. Seadusemuudatuse vajadus tuleneski sellest, et kohelda kõiki metsaomanikke võrdselt.

2020. aasta tulumaksuseaduse täiendused on kehtivad nii metsa majandavale FIE-le kui mitteettevõtjast metsaomanikule.

Tasub siiski tähele panna, et täiendavat maksusoodustust ei saa rakendada metsamaa müügi korral ning juhul, kui tulusid ja kulusid on võimalik edasi kanda tulu saamise või kulu tekkimise aastale järgneva kolme maksustamisperioodi vahel, siis 5000 euro suurust mahaarvamist tulust ei saa järgmistesse aastatesse edasi kanda.

Näide! Kui aastal 2020 jääb metsaomanikul maksusoodustus kasutamata, ta ei müü raiet ega metsamaterjali, kuid isik müüb raieõiguse aastal 2021, siis ei saa ta kasutamata soodustuse osa kanda tuleva aasta maksusoodustuseks ning arvata, et aastal 2021 saadud tulude maksusoodustus kokku on nüüd 10 000 eurot. Ei! Metsaomanik saab igal maksustamisperioodil kasutada vaid ettenähtud 5000 euro suurust tulumaksuvabastust ning kui seda ei kasutata, siis see kustub – seda ei saa edasi kanda ega kasutada muude tulude maksustamise vähendamiseks. 

Kuidas täidab tuludeklaratsiooni metsaomanik, kes pole ettevõtja?

Metsaomanik, kes on võõrandanud raieõigust, metsamaterjali või saanud Natura 2000 erametsamaa toetust, asub peatselt täitma tuludeklaratsiooni ning selleks, et see protsess oleks lihtsam, anname selleks alljärgnevalt juhiseid. Loomulikult soovitame detailsemate küsimuste korral pöörduda otse maksuameti poole.

Tuludeklaratsiooni täitmise teeb mõnevõrra lihtsamaks asjaolu, et juba eeltäidetud deklaratsiooni on maksuameti poolt kantud müügitehingutelt saadud tulu ning toetused. Isik saab ise täita tabelis 6.2 asuvaid ridu tähistusega R2, R7, R9, R10 ja lisatabeli R4, mille järel teeb süsteem juba omad kalkulatsioonid. Loomulikult on soovitav metsaomanikul eeltäidetud info üle kontrollida ning kui need andmed ei vasta tegelikkusele, siis tuleb neid kindlasti muuta.  

Mida peab ise tuludeklaratsiooni kandma?

Tuludeklaratsiooni tuleb kanda kõik kuludega seonduv ja langetada otsus, kas soov on kanda osa kulusid ja tulusid ka järgmisesse maksuperioodi. Ka kinnistu soetamismaksumust on võimalik deklaratsioonis tulude vähendamisel arvesse võtta.

Soetamismaksumuse saab deklareerida ainult sellel maksustamisperioodil, millal saadi metsast tulu. Kinnistu soetamismaksumuse hulka saab lugeda ka dokumentaalselt tõendatud parenduskulud, näiteks maaparanduse kulud, truupide ehituse kulud vms, kui neid ei ole arvestatud metsa majandamiseks tehtud kulude hulka.

Kui maksumaksja soovib saadud kasu (tulud – kulud) vähendamiseks kasutada soetamismaksumust, peab selle deklareerima tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 6.2 real 7.

Kõik need eelkirjeldatud võimalused ja vajadus langetada otsuseid ka tuleviku maksustamisperioodide kohta tähendavad metsaomanikele erinevate kombinatsioonide läbikalkuleerimist, et näiteks müügitehingult oleks võimalik saada maksimaalne kasu.

Esimese sammuna soovitame kõigile neile, kes möödunud aastal metsatehinguid tegid, juba praegu arvutada kokku kõik kulutused (kui neid on), mis aastal 2020 metsa majandamiseks tehti ning vajadusel liita need kuludega, mis on varasemate maksustamisperioodide deklaratsioonides edasi kantud. Sellisel juhul on juba praegu võimalik langetada eelotsuseid, kuidas jaotada tulu maksustamine erinevate perioodide vahel, et maksimaalselt kasutada enda kasuks ära 5000 euro suurune maksusoodustus.

NB! Kõik kulutused, mida soovitakse deklaratsioonis tulu vähendamiseks kajastada, peavad olema dokumenteeritud ja õiged, et neid oleks võimalik vajadusel maksuametile kontrolliks edastada.

Oma tulusid ja kulusid tuleb metsaomanikul kajastada tuludeklaratsiooni vormil A tabelis 6.2. Kulude ja tulude edasikandmise arvestus toimub tabeli 6.2 lisatabelis.

Kuna iga metsaomaniku tegevus ja soovid on erinevad, on keeruline tuua välja näidet, kuidas tuludeklaratsiooni (õigesti) täitma peaks. Selleks soovitame vaadata üle Maksu- ja Tolliameti kodulehel asuva praktiliste näidete kogumiku metsatulu maksustamiseks, mis on leitav SIIT 

Lisaks soovitame vaadata üle ka MTA endise maksuspetsialisti Eha Küti poolt koostatud praktiliste näidete kogumiku metsatulu maksustamiseks, mis on allalaetav siit: deklaratsiooni täitmise juhend.pdf 

Kuidas mõjutavad maksumuudatused FIE tuludeklaratsiooni?

Nagu eespool juba mainitud, siis 2020 aasta maksumuudatused on soodsad ka füüsilisest isikust ettevõtjatele. Muutunud tulumaksuseadus suurendab ka FIE-de võimalusi teha metsatulust mahaarvamisi. Kui seni võisid füüsilisest isikust ettevõtjad metsamaterjali müügitulust maha arvata 2877 eurot, siis muudetud seaduse järgi saavad nad maha arvata kuni 5000 eurot. Samuti on seadusemuudatusega laiendatud mahaarvamise õigust ka raieõiguse müügitulule ning Natura 2000 erametsamaa toetustele

Maksuameti kodulehel on selgitusena välja toodud, et kui varem oli FIE tuludeklaratsiooni vormi E 3. osas võimalik deklareerida ainult oma kinnistult metsamaterjali võõrandamise tulu ning raieõiguse müügitulu tuli deklareerida vormi E 1. osas, siis nüüd saab vormi E 3. osas deklareerida ka oma kinnistult raieõiguse võõrandamise tulu ja ka veel Natura 2000 erametsamaa toetuse.

Kõikide eelnimetatud kolme tululiigi summast, mille osas on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, saab tuludeklaratsioonil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügist saadud tulu deklareeritakse vormi E real 3.1.1 ja Natura 2000 erametsamaa toetus deklareeritakse vormi E real 3.1.2. Ettevõtlusega seotud kulud on ridadel 3.2.1. kuni 3.2.11. Täiendava mahaarvamise arvestus toimub ridadel 3.4 ja 3.5. Muud ettevõtlusega seotud metsa majandamise toetused deklareeritakse vormi E real 3.7. Seda seetõttu, et muude toetuste osas ei saa täiendavat mahaarvamist teha. Lõplik aasta maksukohustus arvutatakse endiselt FIE maksustamise reeglite kohaselt tuludeklaratsiooni vormide A ja E alusel kokku. 

Kelle poole küsimuste korral pöörduda?

Teame, et maksude ja seadustega seonduv võib olla keeruline, seda eriti juhul, kui erametsaomanik ei tegele metsa majandamise ja raieõiguse müügiga igapäevaselt. Peatselt on ukse ees aga tulude deklareerimise aeg ning seetõttu soovitame kõigile neile, kel deklaratsiooni täitmine sel aastal mõne tehingu tõttu mahukam ja aeganõudvam tundub, säilitada rahulikku meelt, et langetada arukaid otsuseid, sest tuletame meelde, et oma maksukoormust on võimalik vähendada ja erinevate perioodide vahel hajutada. 

Tekkinud küsimusi ei tasu jätta viimasele hetkele, sest teadaolevalt mattub maksuamet veebruari keskel telefonikõnede tulva alla. Võta tekkinud küsimuste osas maksuametiga julgelt ühendust juba täna!

Maksu ja Tolliamet

www.emta.ee

Lõõtsa 8a, Tallinn

Tel: 880 0811 (eraklientidele) ja 880 0812 (äriklientidele)

e-mail: emta@emta.ee

Kõikides metsa majandamist või metsa ostu või müüki puudutavates küsimustes kontakteeruge AS Timber kogenud metsaspetsialistidega!

Helista meile 6665050 või kirjuta info@timber.ee või jäta allolevasse vormi enda kontaktid ja võtame Sinuga ise ühendust.

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised19.07.2024

Oksjonil on 1,8 miljoni euro eest 323 hektarit metsamaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 37 metsa- ja 3 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 323 hektarit maad, 1 792 120 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. augustil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Uudised18.06.2024

Oksjonil on 1,6 miljoni euro eest 275 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 21 metsa- ja 22 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 275 hektarit maad, 1 607 090 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. juulil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Uudised12.06.2024

Jaanipäevani on aega küsida metsa uuendamise toetust

Sel kevadel pandi ühistu abiga mulda ca 210 000 metsataime – peamiselt kask, kuusk ja mänd. Timber.ee metsaühistu juht ja metsakonsulent Enari Lumi ütleb, et kevadest on kujunenud juba paras katsumus, sest tööd on meeletult.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2964 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1691
Kinnistu oksjonit1273
Kliendid on meie abiga saanud117 239 488 €
Raieõiguste oksjonitelt47 335 378 €
Kinnistute oksjonitelt69 904 110 €