Timber.ee on Eestis #1 raieõiguste ja metsakinnistute oksjonite korraldaja!

Tagame metsa müümisel kõrgeima hinna ja vastutame raietööde korrektsuse eest!

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Soovid müüa raieõigust või kinnistut? Võta ühendust, aitame meeleldi.

Kas tunned, et metsa majandamine on keeruline väljakutse?
Kuidas teada, et Sinu valitud metsafirma maksab Sulle raha kogu metsa reaalse väärtuse eest?
Kas oled kuulnud, kuidas tuttavad, sugulased või vanemad on kurtnud, et neile kui metsaomanikele pidevalt helistatakse ja soovitatakse oma metsakinnistu odavalt maha müüa?
Kuidas teada, et peale metsatööde lõppu on raielank eeskujulikus seisukorras ja ei pea muretsema Keskkonnainspektsiooni väärteomenetluse pärast?

Seisame ainsana metsaomaniku huvide eest

Kivimäe

Tim­ber.ee sai loodud just seetõttu, et varem pu­udus er­am­et­sao­manikul või­malus teada, kas ta saab metsa müümisel met­sast mak­si­maalse tulu ja kas peale tööde lõppu ka met­saalune ko­rda jääb.

Meie Tim­ber.ee-s hoolitseme selle eest, et avatud ja läbi­paist­val enam­pakku­misel saavu­taks Sinu met­sakin­nistu või raieõi­gus kõrgeima või­ma­liku hinna ja kõik ra­had metsa müügist laekuk­sid õigeaegselt, enne rai­etööde al­gust. Meie met­saspet­sial­is­tid tee­vad tööd selle nimel, et info Sinu metsa raieõi­guse müügi ko­hta jõuaks kõigi tublide Eesti met­saet­tevõteteni, kes on läbinud meie põh­ja­liku taus­takon­trolli ja kelle tege­vuse eest met­sas jul­geme ka vas­tu­tada.

Min­i­maalse ajaku­luga on Sul metsa oksjonil või­ma­lik ko­r­raga võistlema panna 200 met­saet­tevõtet. See tähendab, et hind kerkib kind­lasti kõrgeima või­ma­likuni, mis tu­rult het­kel saada on!

Kõik vajalik ühest kohast

Met­sao­manik saab ühe raieõi­guse enam­pakku­mise käi­gus sisuliselt ko­r­ra­ga ko­r­ral­dada enam­pakku­mise kas­vavale met­sa­mater­jalile ning vähempakku­mise metsa ülestöö­tamisele, väl­jave­ole ja trans­pordile. See tähendab, et enam­pakku­misel saab võita vaid oma tege­vuse hästi ko­r­ral­danud ja op­ti­meer­i­tud lo­gis­tik­aga et­tevõte, kel­lel on pare­mad või­malused met­sa­mater­jali re­aliseer­im­iseks ning sood­samad või­malused trans­pordi ko­r­ral­damisel või on juba teosta­mas töid lähe­duses. Sääst et­tevõtte tege­vusku­ludelt on aga konkreetne summa, mida saab met­sao­manikule raieõi­guse või kin­nistu eest rohkem pakkuda.

Tim­ber.ee on konkurentsi­t­ult Eesti su­urim enam­pakku­miste ko­r­ral­daja. Meil on sidu­vad lep­in­gud Eesti tubli­mate met­saet­tevõtetega ja Tim­ber.ee enam­pakku­mis­tel müü­vad oma metsa raieõi­gusi pooled Eesti TOP 10 er­am­et­sao­manikest, in­vesteer­im­is­fon­did, kirikud, ko­ha­likud omaval­it­sused, RMK töö­ta­jad ja teinekord ka met­saet­tevõt­ted ise raieid kin­nis­tutelt, mis juh­tu­vad olema näiteks neile eba­so­bi­vas asuko­has.

Mõned levinud väärarusaamad metsa majandamisest:

Metsa tehakse vaid talvel?

Ei tehta. Talvel tuleb teha ainult neid lanke, mis asuvad märjal või madalal ja vajavad külmunud pinnast. Metsa tehakse Eestis aastaringselt.

Otse metsafirmaga asju tehes saab parema hinna?

Metsafirmadel ja metsavahendajatel õnnestub tehing teha vaid kaduvväikse protsendiga kõigist kontaktidest, sest inimesed jooksutavad metsafirmasid lihtsalt hindu kalkuleerima ja aega raiskama. Seepärast tehakse hinnad suure puhvriga. Ausal enampakkumisel on metsafirma kindel, et saab raie osta ja arvutab kohe maksimaalse võimaliku hinna ja pakub selle.

Enampakkumisel saad vähem raha sest 6% teenustasu läheb maha.

Enampakkumisel kerkib hind keskmiselt 10-40% kõrgemaks, kui ükskõik milline metsaomanik oma realistlikes kalkulatsioonides oli arvutanud. See tähendab, et metsaomanik saab rohkem, kui oleks muid võimalusi kasutades saanud, kuid lisaks veel AS Timber vastutuse teostatavatele töödele.

Meie klientide usaldus, reaalsetes numbrites

Oleme läbi viinud enam kui 1000 raieõiguse ja metsakinnistu enampakkumist ja meie abiga on metsaomaikud saanud oma metsa eest rohkem kui 25 miljonit eurot! Isegi metsaettevõtted, suurmaaomanikud ja metsasektoriga kursis olevad inimesed, kes teavad, kuidas saada turult maksimaalne hind, saavad meie kaudu ikka suurema tulu.

Oleme edukalt läbi viinud2937 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1672
Kinnistu oksjonit1265
Kliendid on meie abiga saanud116 000 090 €
Raieõiguste oksjonitelt46 542 628 €
Kinnistute oksjonitelt69 457 462 €

Kui ka Sina soovid oma raieõigusele parimat hinda ning vastutust teostatavate tööde eest, siis võta meiega ühendust! Aitame vajadusel ka metsamajandamiskava tellimise või teatise täitmisega ja konsulteerime metsaomanikke tasuta!

AS-i Timber metsaomanikust klient räägib oma kogemusest

Miks me seda teeme?

Roopad metsas

Me tahame, et metsatehingud oleksid ausad ja raied korralikult teostatud. Iga metsaomanik peab saama oma raie eest hinna, mida seal kasvav loodusvara ka tegelikult väärt on. Panen Sulle südamele, et majandaksid metsa oskuslikult ja konsulteeriksid meie metsaspetsialistiga enne, kui otsuse langetad.

Meie metsaspetsialistide kohta saad lähemalt lugeda siit.

Miks usaldada Timber.ee-d?

Majandamata mets ei kogu väärtust, vaid hoopis vastupidi. Metsa majandamata jättes kaotad nii ajas kui rahas, sest üleküpsenud mets ei tekita lisaväärtust ei loodusele ega Sulle kui metsaomanikule.

See-eest õigesti majandatud metsast saab tulu nii täna, kui jätkub seda ka järgmistele põlvedele. Metsa majandamine ei ole keeruline, kui sul on õige partner, kes abistab ja nõustab.

Väldi vigu metsa müümisel

Paraku tuleb ette, et metsaomanik võib sõlmida endale kahjuliku tehingu müües metsa odavamalt, kui oleks reaalne metsa väärtus. Telefonis kuuldud ilusat juttu ei tasu uskuda. Iga metsavahendaja-helistaja ainus eesmärk on metsaomanikult kinnistu või raieõigus võimalikult odava hinnaga kätte saada, et see siis vaheltkasuga edasi müüa.

Nagu mõne teada suli või kelmiga ei ole vaja üldse juttu teha ega veel vähem üksi metsa minna, siis samuti ei ole vaja metsafirmaga oma metsa jalutuskäigule minna. Kui metsal on olemas metsamajandamiskava siis on seal kirjas kogu metsa seisukord ning jalutuskäik mõne “meistriga” metsas toob alati hinda alla sest kindlasti leidub kohapeal mitu põhjust, miks mets on vähem väärt, kui ta tegelikult on. Neid väljamõeldisi on metsas hea omanikule esitleda.

Eeltöö arvuti tagant lahkumata

Täna on kogu info metsa kohta leitav ka internetist erinevatest registritest ja infopankadest ning metsa hinda saab vabalt kalkuleerida ka kontorilaua tagant lahkumata.

Vali partner kes vastutab!

Kõik metsaettevõtted ei tegutse alati metsaomaniku huvides ja peavad enda majanduslikke huve olulisemaks, kui metsa seisukorda peale tööde lõppu. Sellisel juhul sekkub ka Keskkonnainspektsioon, kes kontrollib raietööde õiguspärasust ja vajadusel alustab väärteomenetlust. Ilma vastavate kogemuste ja teadmisteta võib vaidlus osutuda kulukaks ka metsaomanikule. Oleme Timber.ee-s viinud selliste juhtumite tekkimise võimaluse nulli, sest vastutame juriidiliselt metsa seisukorra eest peale tööde lõppu.

Metsaettevõtted teavad, et omame Timber AS-is teadmisi ja kogemusi, et metsaomanike huve kaitsta ja raiete teostamise seaduspärasust kontrollida. Timber.ee raieõiguste enampakkumistega käivad kaasas siduvad lepingud, kus on täpselt määratletud metsaettevõtte vastutus ja kohustused.

Läbi Timber.ee enampakkumise müüdud metsas raietöid teostades on metsaettevõtted oma töös korrektsed, sest ei soovi meiega hilisemaid vaidlusi. Metsamaa jäetakse eeskujulikku seisukorda, sest vastasel juhul on meil võimalik rakendada leppetrahve ja vajadusel võtta ette kohtutee. Oleme selles vallas kogenud spetsialistid ning meie sajad kliendid usaldavad meid suuresti just tänu meie kvaliteedigarantiile – läbi Timber.ee enampakkumiskeskkonna oma raieõigust müües võib metsaomanik kindel olla, et võimalikud probleemid saavad kindlasti lahendatud.

Metsaäris on summad suured ja pettasaamise oht samuti suur. Ilusa jutu asemel tuleb mõelda loogiliselt, usaldada targemate nõu, oma kogemust ja kaaluda fakte. Kelleleiganes oleme oma tegutsemisaastate jooksul Timber.ee enampakkumiskeskkonna loogika lahti seletanud on nõustunud, et see on ainuõige viis, kuidas oma metsa raieõigust müüa. Tee Sinagi arukas otsus!

Meil on teiega ühine eesmärk!

Oleme ainus metsaettevõte, kelle eesmärk metsaomanikuga ühine – saada metsast maksimaalne tulu selliselt, et metsaalune jääks peale tööde lõppu eeskujulikku seisukorda.

Enampakkumise teel raiet müües võib kindel olla, et leidub just see ettevõte, kes kõrgeimat hinda pakub. Igasugused kokkulepped ja kokkumängud on ausal ja avatud enampakkumisplatvormil välistatud, sest osalejad ei tunne teineteist ja kõik pakkumised on salajased.

Meie teenustasu on vaid 6% õnnestunud enampakkumise lõpphinnast ja üldjuhul tõusevad enampakkumisel hinnad kuni 40% kõrgemaks, kui omanikule seni oli pakutud.

Metsaomanikul alati toeks!

Meie metsaspetsialistid aitavad kõigis metsa majandamist puudutavates küsimustes. Olgu selleks kasvõi metsamajandamiskava tellimine või metsateatise täitmine ehk raiepileti taotlemine. Aitame taksaatori või metsakorraldaja valikul ja selgitame, mis funktsiooni täidab metsaregister. Oskame teha õiged otsused metsamajandamisvõtete valikul ja selgitame erinevate raieliikide olemust. Vajadusel oskame rääkida ka metsaomanike toetustest. Võta meiega ühendust! Meie metsaspetsialistidega saad tutvuda siin.

Kui ka Sina soovid oma raieõigusele parimat hinda ning vastutust teostatavate tööde eest, siis võta meiega ühendust!

Toivo Asmer
Toivo Asmernõukogu esimees