Viis lihtsat sammu kuidas võtta metsast maksimaalne tulu

Tänapäeva metsaomanikud on tihtipeale probleemi ees – mets on, kuid aega tegeleda ei ole. Päevatöö ja rutiini kõrvale ei mahu aega, et hakata otsast omandama mahukat teadmistepagasit metsandusest. Kas ei ole mõnd lihtsamat viisi, kuidas metsaomanik saaks oma metsa majandada? On ikka!

Koondasime siia viis kõigile metsaomanikele kohustuslikku sammu, kuidas oma metsa heaperemehelikult majandada.

1. Sinu mets vajab metsamajandamiskava 

Sinu metsale tuleb koostada metsamajan­damise kava, mis on metsaomanikule abiks metsamajandamisviiside planeerimisel. Kavas on esitatud ülevaade kinnistu metsavarudest, seal kehtivatest kitsendus­test ning Metsaseaduse, Metsa majandamise eeskirja, metsa korralda­mise juhendi ja heade metsamajandamise tavadega kooskõlas olevad soovitused metsa majandamiseks.

Soovi korral viime Su kokku tunnustatud ja era­pooletute kavade koos­tajatega, kes valmistavad need kiirendatud korras.

2. Metsateatis

Metsamajandamise kava põhjal tuleb täita ja esi­tada metsateatis kohalikule Keskkonnaametile kinnitamiseks ehk raieõiguse saamiseks. Vajadusel saame Sind ka teatise täitmisel ja esitami­sel abistada.

3. Alghind

Kehtiva kava ning kinnita­tud metsateatise põhjal on võimalik välja arvutada ka raieõiguse müügi alghind. Timber.ee kliendihaldurid analüüsivad metsamajan­damise kava ja metsa­teatist ning hindavad, milliseid raieid on võimalik ja mida on soovituslik teostada. Selle analüüsi tulemusena kujunebki enampakkumise alghind.

4. Enampakkumise info

Nüüd on sul õigus hakata oma raieõigust realisee­rima. Oskuslikult tegut­sev metsaettevõte saab pakkuda sulle raie eest paremat hinda, kui Sa ise majandades saaksid. Seega on kätte jõudnud õige aeg panna raieõigus Timber.ee keskkonnas enampakkumisel müüki, kus Eesti parimad metsaettevõtted saavad kahe nädala jooksul raiega tutvuda ja pakku­misi teha.

5. Enampakkumine Timber.ee keskkonnas

Timber.ee veebilehel teevad Sinu metsa raie­oigusele pakkumisi Eesti kvaliteetseimad metsaet­tevotted, kes majandavad efektiivselt ning saavad Sulle seetõttu pakkuda paremat hinda. Pakkumisi saavad teha ainult oskusli­kult tegutsevad ja meie põhjaliku taustakontrolli läbinud ettevotted. Nii jääb metsaalune korda ka pärast metsatööde lõppu.

6. Metsa uuendamine

Võta meilt metsa istuta­mise ja parendamisega tegelevate ettevõtete kontaktid. Spetsialistide abiga saad oma uue metsa sirgumisele tublisti kaasa aidata. Tänapäeval on sellele etapile ette näh­tud ka märkimisväärsed toetused.

 

Soovid lisainfot või konsultatsiooni? Võta ühendust meie metsaspetsialistidega. Helista kohe 6665050 või kirjuta meile info@timber.ee või Timber.ee facebooki-lehelt!